Salgs- og leveringsbetingelser Teledan-Witronic A/S

 1. Gyldighed
  1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Teledan-Witronic (TW) medmindre andet er aftalt skriftligt.
  2. Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre mm. anses ikke for gældende, medmindre
  3. TW har accepteret skriftligt.
    
 2. Tilbud
  1. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Såfremt TW har afgivet tilbud, der ikke angiver særlig
  2. acceptfrist, bortfalder tilbuddet, hvis accept ikke er TW i hænde senest 14 dage fra tilbuddets dato.
  3. Medmindre der er afgivet fast tilbud, tages der forbehold for prisstigninger på materialer og arbejdsløn fra vore leverandører.
    
 3. Priser og betaling
  1. Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil levering at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for TW såsom ekstraordinære prisstigninger, ændringer i valutakurser, told, skatter og afgifter og andre forhold, som er uden for TW’s indflydelse.
  2. Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som forfaldsdato. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling være TW i hænde senest 14 dage fra fakturadato. Dette gælder også ved delleveringer eller acontofakturering.
  3. Hvis betaling sker efter forfaldsdato, er køber pligtig til at betale morarente af det forfaldne beløb med 2 % pr. påbegyndt måned.
  4. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på TW, som ikke er skriftligt anerkendt af TW. Køber har ej heller ret til at tilbageholde dele af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
    
 4. Ejendomsforbehold
  1. Alle leverancer er solgt med ejendomsforbehold og er TW’s ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af TW på købers vegne. Ejendomsforbeholdet er også gældende, hvor varen er fremsendt til køber men solgt med betalingsbetingelsen netto kontant. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.
    
 5. Levering
  1. Meddelte leveringstider er baseret på rettidig levering fra TW’s leverandører. Ved forsinket levering fra TW’s leverandører eller i tilfælde af force majeure og andre forhold som er uden for TW’s kontrol, er TW berettiget til at udskyde leverancen eller annullere ordren – mod at underrette kunden hurtigst muligt.
  2. Vareleverancer under kr. 500,- eksklusive moms tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 75,-
  3. Leverancer over kr. 3.000,- eksklusive moms leveres fragtfrit. Dog vil leverancer indeholdende jordkabler, dækbånd, antenneskabe, antenner, jernvarer og paraboler altid blive påført fragtomkostning.
    
 6. Returnering af varer
  1. Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og kun i ubrudt, ubeskadiget emballage.
  2. Ved aftalt returnering afholder køber samtlige omkostninger til transport og forsendelse i forbindelse med returnering af varen og der beregnes omkostningsfradrag på 10 %, som fradrages krediteringen.
  3. Varer hjemtaget specielt eller fremstillet efter opgave tages aldrig retur.
    
 7. Reklamation og mangler
  1. Købers reklamationsret udløber 12 måneder efter leveringstidspunktet, og reklamationen forudsætter i alle tilfælde, at køber har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler straks ved levering.
  2. Reklamation overfor TW for mangler der blev eller burde blive opdaget ved den i pkt. 7.1 nævnte undersøgelse, skal fremsættes i umiddelbar forlængelse af undersøgelsen, I modsat fald vil reklamationen være at afvise som for sent fremsat.
  3. For mangler, som hverken blev eller burde være opdaget i forbindelse med undersøgelsespligten, skal reklamation fremsættes straks manglen kan konstateres og senest inden udløb af reklamationsperioden.
  4. Mangler, der er reklameret rettidigt efter ovenstående retningslinjer, vil TW efter eget valg reparere eller ombytte produktet inden for rimelig tid. Køber skal i den forbindelse give TW mulighed for at undersøge produktet hos køber eller hos TW efter TW’s eget valg. Køber afholder alle udgifter til transport og forsendelse ved returnering, ligesom køber påtager sig transportrisikoen.
  5. Kan et produkt ikke repareres eller ombyttes til et i tilsvarende produkt, kan køber forlange den aktuelle dagspris for et af TW udpeget tilsvarende produkt tilbagebetalt. Herudover kan der ikke rejses krav med TW.
  6. Har køber indgivet en reklamation over en fejl eller mangel, som viser sig efterfølgende ikke at kunne tilregnes TW, skal køber erstatte de udgifter, som TW måtte have haft ved håndtering af sagen, herunder arbejdsløn. Erstatningen fastlægges ud fra TW’s til enhver tid gældende prisliste for udført service mv.
  7. Forandringer eller indgreb i produkter uden TW’s skriftlige samtykke fritager TW for enhver forpligtigelse.
    
 8. Ansvarsbegrænsning
  1. TW er i ingen tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab, mistet omsætning, følgetab eller andre indirekte tab, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangelfuld leverance.
  2. TW er ikke ansvarlig for fejl ved et produkt, hvor fejlen er opstået som følge af anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/produkter, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion, med mindre sådan brug er forudsat for produktet.
  3. TW er ikke ansvarlig for fejl opstået som følge af købers anvendelse af produkterne på en anden måde en foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra købers, dennes personales eller tredjemands side.
  4. Et erstatningskrav eller et krav om forholdsmæssigt afslag overfor TW kan ikke overstige det betalte beløb for det solgte produkt.
    
 9. Produktansvar
  1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. I det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, er TW ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Ethvert ulovbestemt produktansvar udviklet i dansk retspraksis er udtrykkeligt fraskrevet.
    
 10. Tvister
  1. Enhver tvist, der måtte opstå mellem TW og sidstnævntes kunder, skal afgøres af de ordinære domstole og med dansk ret som retsgrundlag.

 

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret September 2014